Huawei Network Products One Stop Shopping, Global Delivering.
| | |

Huawei WDM Board Datasheet

NO. Document
1 AUX Hardware Description
2 ND2 Hardware Description
3 OAU1 Hardware Description
4 OBU1 Hardware Description
5 PEG8 Hardware Description
6 PEG16 Hardware Description
7 TDX Hardware Description
8 WMU Hardware Description
9 XCS Hardware Description
10 ECOM
11 L4G
12 LDGD
13 LDGS
14 LDM
15 LDMD
16 LDMS
17 LDX
18 LEM24
19 LEX4
20 LOA
21 LOG
22 LOM
23 LQG
24 LQM
25 LQMD
26 LQMS
27 LSC
28 LSQ
29 LSX
30 LSXL
31 LSXLR
32 LSXR
33 LWX2
34 LWXD
35 LWXS
36 TMX
37 ND2
38 NO2
39 NQ2
40 NS2
41 NS3
42 NS4
43 TBE
44 TDG
45 TDX
46 TEM28
47 THA
48 TOA
49 TOG
50 TOM
51 TOX
52 TQM
53 TQS
54 TQX
55 TSC
56 TSXL
57 TTX
58 BMD4
59 BMD8
60 CMR1
61 CMR2
62 CMR4
63 CRPC
64 D40
65 D40V
66 DAS1
67 DCP
68 DCU
69 DFIU
70 DMR1
71 EAS2
72 EG16
73 EGSH
74 ELQX
75 ENQ2
76 EX2
77 FIU
78 HBA
79 HSC1
80 ITL
81 M40
82 MCA4
83 MCA8
84 MR2
85 MR4
86 MR8
87 MR8V
88 NPO2
89 OAU1
90 OBU1
91 OBU
92 OLP
93 OPM8
94 PND2
95 PTQX
96 RAU1
97 RAU2
98 RDU9
99 RMU9
100 ROAM
101 SBM2
102 SC1
103 SC2
104 SCC.docx
105 SCS
106 SF64
107 SF64A
108 SFD64
109 SFIU
110 SL64
111 SLD64
112 SLH41
113 SLO16
114 SLQ16
115 SLQ64
116 ST2
117 STG
118 SXH
119 SXM
120 TD20
121 TDC
122 TM20
123 TN16UXCM
124 TN16XCH
125 TN52UXCM
126 TN52XCH

You have added

to your shopping cart